Kallelse till årsmöte i Skoliosföreningen

Välkomna till Skoliosföreningens årsmöte 2020!

Datum: torsdagen den 14 januari 2021

Tid: klockan 18.00-19.00

Plats: online

 

För att kunna vara med på årsmötet så krävs det att du som medlem har betalt medlemsavgiften samt att du har varit medlem i två månader innan årsmötet. 

Är du inte medlem? Bli medlem nu.

 

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs: 

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år 

  • Att medlemskapet har beviljats minst två månader före årsmötet; och  

  • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  

 

Om du som medlem är intresserad av att gå med i styrelsen så anmäl dig till valberedningen på skoliosforeningen@outlook.com senast den 14 december.  

 

Om du som medlem har en motion till årsmötet så måste vi ha den senast den 17 december.  

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande – Välkomna! 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Val av mötesfunktionärer: 

   a) mötesordförande 

   b) mötessekreterare 

   c) två justerare tillika rösträknare 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

6. Fastställande av föreningens förslag till verksamhetsplan 

7. Behandling av inkomna motioner 

8. Fastställande av medlemsavgiften

9. Val av: 

   a) Ordförande 

   b) Kassör 

   c) Medlemsrekryteringsansvarig 

   d) Ledamöter till styrelsen 

   e) Ledamöter i valberedningen 

10. Övriga frågor 

11. Mötets avslutande 

Bokslut 2019-2020

Verksamhetsberättelse 2020

Motioner

  1. Ändra årsmötet till att det ska hållas innan utgången av mars månad (idag september)

  2. Paragraf 5 punkt 12c ”halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år”.  Ändra till att alla sitter för en tid av ett år.

  3. Besluta om avgiftsbefrielse för ambassadörer samt eventuell avgiftsnedsättning för studenter.

 

Varmt välkommen! 

Styrelsen