top of page

Kallelse till årsmöte i Skoliosföreningen

Välkomna till Skoliosföreningens årsmöte 2021

Datum: onsdagen den 30 mars 2022

Tid: klockan 18.00-19.00

Plats: online

 

För att kunna vara med på årsmötet så krävs det att du som medlem har betalt medlemsavgiften samt att du har varit medlem i två månader innan årsmötet. 

Är du inte medlem? Bli medlem nu.

 

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs: 

 • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år 

 • Att medlemskapet har beviljats minst två månader före årsmötet; och  

 • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  

 

Om du som medlem är intresserad av att gå med i styrelsen så anmäl dig till valberedningen på skoliosforeningen@outlook.com

 

Dagordning 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 5. Fastställande av föredragningslista. 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter. 

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 12. Val av 
  a)  styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter  
  b)  föreningens ordförande för en tid av ett år;   
  c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;   
  d)  en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
  e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Inlämnade motioner

Från Pernilla Grip Acharius:

 • För att säkra föreningens fortlevnad så föreslås att hälften av ledamöterna sitter på 2 år och resterande på 1 år.

 

Varmt välkommen! 

Styrelsen 

bottom of page