top of page

Kallelse till årsmöte i Skoliosföreningen Sverige

Välkomna alla medlemmar till Skoliosföreningens årsmöte 2023

 

Datum: onsdagen den 7 februari 2024

Tid: klockan 18.30-19.30 

Plats: digitalt via Teams 

Anmäl dig i formuläret nedan senast 5 februari. Länk till mötet mejlas till dig innan mötet.

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:  

 • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år  

 • Att medlemskapet har beviljats minst två månader före årsmötet; och   

 • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.  

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.   

Ni medlemmar som är intresserade av att engagera er i styrelsen, anmäl er gärna så snart ni kan till valberedningen på skoliosforeningen@outlook.com. Just nu söker vi personer som kan digital administration, webb, jobbar inom skoliosvården och hur man söker bidrag. 

 

Dagordning 

 1. Årsmötet öppnande 

 2. Fastställande av röstlängd 

 3. Val av årsmötesordförande 

 4. Anmälan av årsmötesordförandens val av protokollförare 

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare och att jämte ordförande justera protokoll 

 6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

 7. Godkännande av dagordningen 

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

 9. Föredragning av revisorns berättelse 

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 12. Presentation och fastställande av budget och verksamhetsplan för 2024

 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleant 

 14. Val av revisor

 15. Val av valberedning 

 16. Inkomna motioner 

 17. Övriga frågor 

 18. Årsmötet avslutande 

​ 

Nu finns även verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2024 på vår hemsida.

​  

Varmt välkommen!  

Styrelsen  

 

Är du inte medlem? Bli medlem nu.

bottom of page