top of page

Kallelse till årsmöte i Skoliosföreningen

Välkomna till Skoliosföreningens årsmöte 2023

Datum: onsdagen den 7 februari 2024

Tid: klockan 18.00-19.30

Plats: online

 

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs: 

 • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år 

 • Att medlemskapet har beviljats minst två månader före årsmötet; och  

 • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Är du inte medlem? Bli medlem nu.

 

Om du som medlem är intresserad av att gå med i styrelsen så anmäl dig till valberedningen på skoliosforeningen@outlook.com

 

Dagordning 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 5. Fastställande av föredragningslista. 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter. 

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 12. Val av 
  a)  styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter  
  b)  föreningens ordförande för en tid av ett år;   
  c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;   
  d)  en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
  e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inlämnade motioner

 

Varmt välkommen! 

Styrelsen 

bottom of page